ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miejska Górka, dnia 16.05.2016 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
 NA WYKONANIE ROBÓT ADAPTACYJNYCH DOT. ZABUDOWY BOKSÓW

Nazwa i adres zamawiającego:

Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk

Pl. Korczaka 1,

63-910 Miejska Górka

woj. wielkopolskie

tel. 65 547 44 56

fax 65 547 44 56 w. 20

e-mail: info@nzoz-gancarczyk.pl

NIP: 69913732427

REGON: 410209116


Firma Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót adaptacyjnych dot. zabudowy boksów w Gabinecie Rehabilitacji

 

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnych technologii w procesie świadczenie usług rehabilitacyjnych w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjności przedsiębiorstwa

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Priorytet: I „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Działanie 1.5.  Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych obejmujących wykonanie zabudowy boksów zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego. Załączniki dostępne po uprzednim kontakcie telefonicznym z panem Piotrem Gancarczykiem (dane kontakowe poniżej). 

Istotne warunki zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu:

- złożenie kompletnej oferty,

- oferta powinna obejmować wszystkie wymienione urządzenia.

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- dostarczenie urządzenia niezgodnego z opisem dostawcy zamieszczonym w ofercie,

- niemożność spełnienia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od podpisania umowy

Osoba do kontaktu: Piotr Gancarczyk tel. 609564909 - uzyskanie dodatkowych informacji w celu przygotowanie oferty.

Kryteria oceny oferty:

Kryterium

Sposób przyznawania punktacji

Waga punktowa

 Cena

 

Najniższa cena 100 pkt.:

Pozostałe ceny proporcjonalnie

 100%

Razem 100 pkt.

100%


OKREŚLENIE MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TERMINU WAŻNOŚCI OFERTY: 6 miesięcy.

 Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,

- opis przedmiotu oferty,

- termin realizacji zamówienia w dniach (od podpisania umowy),

- wartość oferty w walucie PLN, netto i brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- data ważności oferty,

- data wystawienia oferty,

- podpis wystawiającego ofertę.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie papierowej listem lub osobiście, bądź w formie elektronicznej mailem (ważna jest data wpływu oferty do siedziby firmy).

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.05.2016  roku, do godziny 15:00.

Adres dostarczenia oferty:

Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk

Pl. Korczaka 1,

63-910 Miejska Górka

e-mail: info@nzoz-gancarczyk.pl