ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRACE REMONTOWE

 

Miejska Górka, dnia 14.06.2016 r.

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
 NA WYKONANIE NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNYCH W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ POD PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Przychodnia Lekarska

Barbara Bogacka-Gancarczyk

Pl. Korczaka 1,

63-910 Miejska Górka

woj. wielkopolskie

tel. 65 547 44 56

fax 65 547 44 56

e-mail: info@nzoz-gancarczyk.pl

NIP:69913732427

REGON: 410209116

 

Firma Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk

 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w celu dostosowania pomieszczeń pod planowany zakup sprzętu:

                                                     

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnych technologii w procesie świadczenie usług rehabilitacyjnych w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjności przedsiębiorstwa

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Priorytet: I „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Działanie 1.5.  Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w celu dostosowania pomieszczeń pod planowany zakup sprzętu:

  1. Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi z zagruntowaniem 263,50 m2,
  2. Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi z zagruntowaniem 922 m2,
  3. Zabezpieczenie podłogi folią 236,50 m2,
  4. Materiały:

·       Farba emulsyjna sufitowa,

·       Farba emulsyjna na ściany,

·       Folia ochronna na podłogi,


Istotne warunki zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu:

- złożenie kompletnej oferty,

- oferta powinna obejmować wszystkie wymienione prace.


Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- wykonanie prac adaptacyjnych niezgodnych z opisem dostawcy zamieszczonym w ofercie,

- niemożność spełnienia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.


Termin realizacji zamówienia: 7 dni od podpisania umowy.


Osoba do kontaktu: Piotr Gancarczyk tel. 609564909 - uzyskanie dodatkowych informacji w celu przygotowania oferty.


Kryteria oceny oferty:

Kryterium

Sposób przyznawania punktacji

Waga punktowa

 Cena

Najniższa cena 100 pkt.:

Pozostałe ceny proporcjonalnie

 100%

Razem 100 pkt.

100%


OKREŚLENIE MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TERMINU WAŻNOŚCI OFERTY: 6 miesięcy


Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,

- opis przedmiotu oferty,

- termin realizacji zamówienia w dniach (od dnia podpisania umowy),

- wartość oferty w walucie PLN, netto i brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- data ważności oferty,

- data wystawienia oferty,

- podpis wystawiającego ofertę.


Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie papierowej listem lub osobiście, bądź w formie elektronicznej mailem (ważna jest data wpływu oferty do siedziby firmy).


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 28-06-2016 roku, do godziny 15:00.

Adres dostarczenia oferty:

Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk

Pl. Korczaka 1,

63-910 Miejska Górka