ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Miejska Górka, dn. 06-05-2016
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Nazwa i adres zamawiającego:
Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk
Pl. Korczaka 1
63-910 Miejska Górka
woj. wielkopolskie
tel. 65 547 44 56
fax 65 547 44 56 w. 29
e-mail: info@nzoz-gancarczyk.pl
NIP: 6991373247
REGON: 410209116

Firma Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup urządzeń do rehabilitacji.

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnych technologii w procesie świadczenie usług rehabilitacyjnych w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjności przedsiębiorstwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Priorytet: I „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Działanie 1.5.  Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń do rehabilitacji:

 1. Profesjonalny ergometr treningowy do rehabilitacji kardiologicznej – 1 szt.
 2. Urządzenie do rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych z oprogramowaniem i komputerem -1 szt.
 3. Stolik do urządzenia – 1 szt.
 4. Urządzenie do masażu membranowego – 1 szt.
 5. Aparat do masażu leczniczego i rehabilitacyjnego wraz z obiegiem zamkniętym i ekopompą – 1 kpl.
 6. Wanna do masażu podwodnego wraz z saturatorem CO2 do kąpieli kwasowęglowej – 1 kpl.
 7. Wanna do hydroterapii – 1 szt.
 8. Wanna medyczna do kąpieli solankowych, siarkowodorowych i borowinowych – 1 szt.
 9. Wanna do masażu wirowego kończyn górnych – 1 szt.
 10. Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego – 1 szt.
 11. 3-częściowy stół rehabilitacyjny sterowany elektrycznie – 2 szt.
 12. Urządzenie do terapii w podwieszeniu – 1 szt.
 13. Rotor elektryczny do ćwiczeń biernych i czynnych kończyny górnej i dolnej – 1 szt.
 14. Mieszalnik parafiny i masy parafango oraz szafa termiczna – 1 kpl.
 15. Stojak do cięcia folii – 1 szt.

Szczegółowa specyfikacja wymienionych urządzeń znajduje się w załącznikach do zapytania ofertowego. Załączniki dostępne po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z p. Piotrem Gancarczykiem (dane kontaktowe poniżej).


Istotne warunki zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu:

- złożenie kompletnej oferty,

- oferta powinna obejmować wszystkie wymienione urządzenia.

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

dostarczenie urządzenia niezgodnego z opisem dostawcy zamieszczonym w ofercie,

- niemożność spełnienia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy.


Osoba do kontaktu: Piotr Gancarczyk, tel. 609564909 – uzyskanie dodatkowych informacji w celu przygotowanie oferty 

Kryteria oceny oferty:

Kryterium

Sposób przyznawania punktacji

Waga punktowa

 Cena

 

Najniższa cena 100 pkt.:

Pozostałe ceny proporcjonalnie

 100%

Razem: 100 pkt

100%

OKREŚLENIE MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TERMINU WAŻNOŚCI OFERTY: 6 miesięcy.

 

Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,

- opis przedmiotu oferty,

- termin realizacji zamówienia w dniach (od podpisania umowy),

- wartość oferty w walucie PLN, netto i brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- data ważności oferty,

- data wystawienia oferty,

- podpis wystawiającego ofertę.

 

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie papierowej listem lub osobiście, bądź w formie elektronicznej mailem (decyduje data wpływu oferty do siedziby firmy).

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 13.05.2016  roku, do godziny 15:00, pod adresem:

Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk

Pl. Korczaka 1

63-910 Miejska Górka